ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

με την Επωνυμία

«Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.»

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ  1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

            Τροποποιείται και κωδικοποιείται το καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2013 πράξη του Ειρηνοδικείου Μήλου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 129694238000. Το καταστατικό αυτό συστάθηκε σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 1667/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα κατά το άρθρο 27 του Ν.2166/1993, την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2515/1997, το άρθρο 17 του Ν.3156/2003, το άρθρο 26 του Ν.3867/2010 και το άρθρο 28 του Ν.4141/5-4-2013. Ο αστικός συνεταιρισμός έχει επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο στα Ελληνικά «Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου» και στα  Αγγλικά «Sifnos Island Cooperative».

 

ΑΡΘΡΟ  2

ΕΔΡΑ

Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Σίφνου. Ο συνεταιρισμός μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του. Σε κάθε, όμως, περίπτωση έδρα του συνεταιρισμού θα είναι ο Δήμος Σίφνου.

 

ΑΡΘΡΟ  3

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

 

ΑΡΘΡΟ  4

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικό σκοπό του συνεταιρισμού αποτελεί, η δια της ένωσης των προσπαθειών και συνεργασίας των μελών του, εξυπηρέτηση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιδιώξεων και συμφερόντων της Σίφνου και των μελών του.

Ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός, στοχεύει δε να αναδείξει και να αξιοποιήσει το συνολικό δυναμικό της Σίφνου, της τουριστικής ανάπτυξης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και γενικά όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας στην κατεύθυνση της αυτάρκειας με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επερχόμενες γενεές, της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι να οργανώσει:

α.   την παραγωγή και τη διάθεση της ενέργειας που μπορεί να προκύψει από κάθε μορφής αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών και του συνολικού δυναμικού του νησιού.

β.   την παραγωγή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών του νησιού.

γ.   την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων λύσεων και δραστηριοτήτων στη Σίφνο.

 

Για το σκοπό αυτό, ο συνεταιρισμός, δύναται να αναπτύσσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

01.  Να ιδρύει μονάδες παραγωγής ενέργειας σε διάφορες μορφές (ηλεκτρισμός, θερμότητα, συμπαραγωγή) από ΑΠΕ (όπως: Αιολικό δυναμικό, Ηλιακή ακτινοβολία (φωτοβολταϊκά κλπ), Υδραυλικό δυναμικό, Κυματική ενέργεια, Βιομάζα, Γεωθερμία, κλπ.) μόνος του ή από κοινού με άλλους επενδυτές, την οποία να διαθέτει με τους προσφορότερους τρόπους.

02.  Να ιδρύει μεταποιητικές μονάδες για την επεξεργασία, την τυποποίηση και την εμπορική ανάδειξη των αγροτικών και λοιπών προϊόντων (π.χ. κεραμικά) του νησιού.

03.  Να ιδρύει Ναυτιλιακούς Συνεταιρισμούς φιλικούς προς το περιβάλλον.

04.  Να προωθεί και να διαθέτει στην εγχώρια και διεθνή αγορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Σίφνου με τους πλέον κατάλληλους τρόπους.

05.  Να οργανώνει τη συλλογή της βιομάζας κάθε μορφής (καλλιεργούμενη, παραγόμενη ως προϊόν ή παραπροϊόν πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς δραστηριότητας) να προβαίνει στις κατάλληλες συνεργασίες για το σκοπό αυτό και να τη διαθέτει στην αγορά.

06.  Να οργανώνει συναντήσεις και σεμινάρια ενημέρωσης των μελών του σε θέματα ΑΠΕ και αειφόρου ανάπτυξης.

07.  Να συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να εισάγει καινοτομίες και να εφαρμόζει ερευνητικά αποτελέσματα επ’ ωφελεία των μελών του.

08.  Να υποστηρίζει συμβουλευτικά τους αγρότες και κτηνοτρόφους στην επιλογή των προσφορότερων καλλιεργητικών τεχνικών και φροντίδων με ιδιαίτερη έμφαση στις βιοκαλλιέργειες, τα αρωματικά φυτά και τα ζώα ελεύθερης βοσκής.

09.  Να αναπτύσσει τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την αυτάρκεια λειτουργίας αυτών από ΑΠΕ.

10.  Να αναπτύσσει φιλικές προς το περιβάλλον χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές.

11.  Να προβάλλει τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συνεταιρισμού με σκοπό την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

12.  Να προσελκύει κεφάλαια για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

13.  Να συντάσσει κάθε τεχνικοοικονομική μελέτη και να παρέχει στα μέλη του οποιαδήποτε τεχνική διευκόλυνση προκειμένου αυτά να αναπτύξουν την οικονομική τους δραστηριότητα σχετική με την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

14.  Να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και άλλα δίκτυα και Προγράμματα και να συνεργάζεται με άλλους φορείς, για την υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και άλλων Προγραμμάτων-Προτάσεων, για την προώθηση των σκοπών του με βάση τις αρχές του.

15.  Να διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά και άλλα Προγράμματα, για τους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς του και να παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, σχετικών με τους σκοπούς του.

16.  Να φροντίζει, στα πλαίσια του σκοπού του για την επαγγελματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του, για την ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών τους, με τη διοργάνωση διαδικτυακής ενημέρωσης, ειδικών σεμιναρίων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών αποστολών καθώς και με την έκδοση ειδικών εντύπων.

17.  Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα δεν αντίκειται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό και η οποία ήθελε κριθεί ότι θα συντελέσει, άμεσα ή έμμεσα, στην προαγωγή των συμφερόντων των συνεταίρων και του συνεταιρισμού.

18.  Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο συνεταιρισμός, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαθέτει τα σχετικά κονδύλια, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του, από το έκτακτο αποθεματικό του άρθρου 54 και τα ειδικά κεφάλαια ή και τα αποθεματικά κεφάλαια που ήθελαν σχηματιστεί.

19.  Ο Συνεταιρισμός μπορεί να είναι μέλος άλλου Συνεταιρισμού ή και δικτύου συνεταιρισμών σε περιφερειακό, Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή οι εκπρόσωποί του στη Γενική Συνέλευση και στα όργανα Διοίκησης του Συνεταιρισμού του οποίου είναι μέλος, ορίζονται από το Δ.Σ.

20.  Για την επίτευξη των στόχων του ο συνεταιρισμός μπορεί να ιδρύει, όταν χρειάζεται, εταιρίες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, να συμμετέχει σε όμοιες εταιρίες και να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα και συνεταιρισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

       Η παραπάνω αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

       Η οργάνωση των παραπάνω δραστηριοτήτων και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει προοδευτικά και θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των μελών, τα κεφάλαια του συνεταιρισμού, την οργάνωση των υπηρεσιών του και την παροχή αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΑΡΘΡΟ  5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο συνεταιρισμός διέπεται από τις ακόλουθες 7 βασικές αρχές των συνεταιρισμών, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στην ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική:

1.      Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή: Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές ενώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν με προθυμία τις ευθύνες που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους, χωρίς έμφυλες, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές και θρησκευτικές διακρίσεις.

2.      Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη: Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι άνδρες και γυναίκες που εκλέγονται ως αιρετοί αντιπρόσωποι λογοδοτούν στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (ένα μέλος, μία ψήφος) και οι συνεταιρισμοί σε ανώτερα επίπεδα επίσης οργανώνονται με δημοκρατικό τρόπο.

3.      Οικονομική συμμετοχή μελών: Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και ελέγχουν δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Τουλάχιστον μέρος του κεφαλαίου αποτελεί κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη απόδοση για το κεφάλαιο που καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους (συνεταιριστική μερίδα). Τα μέλη κατανέμουν τα πλεονάσματα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις: για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού, πιθανώς με τη δημιουργία αποθεματικών εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέρος είναι αδιαίρετο, για την ωφέλεια των μελών ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4.      Αυτονομία και ανεξαρτησία: Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους. Σε περίπτωση που συνάψουν συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αν αυξήσουν το κεφάλαιό τους από εξωτερικές πηγές, το πράττουν με τρόπο που να διασφαλίζει το δημοκρατικό έλεγχο των μελών και τη διατήρηση της αυτονομίας του συνεταιρισμού.

5.      Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τα διοικητικά στελέχη και τους/τις εργαζόμενους/ες ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Επίσης, ενημερώνουν το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους/τις νέους/νέες και τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, για τη φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού.

6.      Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς: Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα όταν συνεργάζονται σε τοπικά, περιφερειακά και διεθνή δίκτυα.

7.      Ενδιαφέρον για την κοινότητα: Οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία εδράζονται μέσα από στρατηγικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ  6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

1.    Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, που δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράστασηκαι συγκεντρώνουν τις, λοιπές, προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

2.    Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 2 § 2 Ν. 1667/1986).

3.    Δεν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος συμμετέχει σε άλλο ομοειδή αστικό συνεταιρισμό που έχει την έδρα του στη Σίφνο.

4.    Για την εγγραφή του μέλους στο συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται γραπτή αίτηση στην οποία θα δηλώνεται, υπεύθυνα, ότι ο αιτών δεν αποτελεί μέλος άλλου ομοειδούς συνεταιρισμού με έδρα την Σίφνο ή ότι έχει εξέλθει από αυτόν και έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις ή ότι δεν διαγράφτηκε από αυτόν και ακόμα ότι αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

       Για την εγγραφή νομικών προσώπων απαιτείται αίτηση η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του, και στην οποία θα επισυνάπτεται κυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού συμβολαίου ή καταστατικού.

       Η αίτηση εγγραφής, εφ’ όσον γίνει δεκτή, επέχει θέση σύμβασης μεταξύ συνεταιρισμού και μέλους και φυλάσσεται στο αρχείο του συνεταιρισμού.

5.    Επί των αιτήσεων ως μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού αποφαίνεται, καταφατικά ή αρνητικά, στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή των αιτήσεων.

       Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο αιτών εγγράφεται την ίδια μέρα ως μέλος του συνεταιρισμού και καταχωρίζονται τα στοιχεία, στο από το άρθρο 9 παρ. α του Ν. 1667/1986 προβλεπόμενο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μητρώου συνεταίρων, αφού προηγούμενα, καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την αξία της συνεταιριστικής του μερίδας που ορίζεται με άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

       Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

       Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

       Τα νέα μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στα όργανα του συνεταιρισμού μετά την έγκριση της εγγραφής των σ’ αυτόν από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 2 § 5 Ν. 1667/1986).

       Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει αίτηση εγγραφής νέου μέλους, υποχρεούται να εισαγάγει την απορριφθείσα αίτηση στην πρώτη, μετά την απόρριψη, Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού η οποία και αποφασίζει.

       Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν περιλάβει την απορριφθείσα αίτηση στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσφύγει σ’ αυτήν ο αιτήσας την εγγραφή, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται πριν από κάθε άλλο θέμα.

       Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο.

       Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της.

       Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

       Η απόφαση του Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο (άρθρο 2 του Ν. 1667/1986) και η εγγραφή του συνεταίρου που προσέφυγε στο Δικαστήριο είναι υποχρεωτική για το συνεταιρισμό από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση εφόσον η απόφαση αυτή δικαιώνει τον αιτούντα, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνεταιριστική μερίδα.

Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού τα οποία υπογράφουν την πράξη ίδρυσης του συνεταιρισμού και θα καταβάλλουν την αξία της συνεταιριστικής μερίδας και το δικαίωμα εγγραφής τους, θεωρούνται, αυτοδίκαια, μέλη του συνεταιρισμού και δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ  7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

       Τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν, μεταξύ των άλλων, και  τις εξής υποχρεώσεις :

α.    Να υποστηρίζουν ενεργά το έργο και τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μετέχουν με ζήλο σε όλες τις συλλογικές συνεταιριστικές δραστηριότητες.

β.    Να είναι πιστοί πελάτες, ενεργά και δραστήρια μέλη του συνεταιρισμού και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εργασιών του.

γ.    Να γνωστοποιούν, έγκαιρα, τα στοιχεία επικοινωνίας των, τις νέες διευθύνσεις της κατοικίας ή της έδρας των, στο συνεταιρισμό.

δ.    Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων του συνεταιρισμού και προς τις διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών που αφορούν στις         εργασίες του συνεταιρισμού.

ε.     Να καταβάλλουν, εμπρόθεσμα, στο ταμείο του συνεταιρισμού τις οφειλές των από συνδρομές, εισφορές, δικαίωμα εγγραφής και συνεταιριστικές μερίδες και να εξοφλούν τις οποιεσδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των.

στ.   Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 1667/1986).

Έχουν επίσης τις ακόλουθες ευθύνες :

α.    Ευθύνονται απέναντι του συνεταιρισμού και των πιστωτών αυτού, αλληλέγγυα, μέχρι του ποσού της ευθύνης των, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 52 του παρόντος καταστατικού.

β.    Ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την εγγραφή των, ως μελών του, μη ισχυούσης αντιθέτου συμφωνίας, καθώς και για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκαν νόμιμα, έστω και αν πάρθηκαν όταν απουσίαζαν ή διαφωνούσαν. Δεν ευθύνονται όμως για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους (άρθρο 4 παρ.  4 Ν. 1667/1986).

       Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1667/86).

 

ΑΡΘΡΟ  8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

       Τα μέλη έχουν δικαίωμα :

α.    Να  μετέχουν των πλεονεκτημάτων τα οποία δημιουργούν οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

β.    Να μετέχουν αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, και να υποβοηθούν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων.

γ.    Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, οποτεδήποτε, και να παίρνουν, με δαπάνες των, αντίγραφα του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών δεκαπέντε (15), τουλάχιστον  ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση.

δ.    Να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης.

ε.     Να διαθέτουν κατά προτεραιότητα τα προϊόντα που παράγουν με κάθε τρόπο ή τις υπηρεσίες που παρέχουν στο συνεταιρισμό και να αμείβονται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές.

στ.   Να προμηθεύονται κατά προτεραιότητα και σε ειδικές τιμές προϊόντα, υπηρεσίες και ενέργεια σε διάφορες μορφές (ηλεκτρισμός, θερμότητα) παραγόμενα από το συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα παραγωγής του συνεταιρισμού και τους ισχύοντες νόμους.

 

ΑΡΘΡΟ  9

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Τα μέλη του συνεταιρισμού αποχωρούν είτε με τη θέλησή τους είτε κατόπιν διαγραφής των.

 

ΑΡΘΡΟ  10

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1.   Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να αποχωρήσει, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών χρόνων, από της εγγραφής του αλλά μόνο στο τέλος της χρήσεως και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του νόμου 1667/1986 δηλαδή κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής του η οποία θα υποβληθεί προ τριών, τουλάχιστον μηνών, πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε υπολογιζόμενη σε πραγματικούς όρους, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Ο συνεταίρος που αποχώρησε ή αποκλείστηκε από το συνεταιρισμό καμία άλλη απαίτηση δεν μπορεί να έχει επί της περιουσίας του συνεταιρισμού.

3.   Συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει του συνεταιρισμού στο τέλος της χρήσης, μη τηρουμένων των παραπάνω προθεσμιών, αν μεταβληθεί ο κύριος σκοπός του συνεταιρισμού ή η ευθύνη από περιορισμένη σε απεριόριστη. Ο επιθυμών να αποχωρήσει, όμως, πρέπει να είναι από αυτούς οι οποίοι δεν ενέκριναν την τροποποίηση και αφού υποβάλλει αίτηση εντός προθεσμίας η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των τριών και μεγαλύτερη των έξι μηνών από την έγκριση της τροποποίησης.

 

ΑΡΘΡΟ  11

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

1.   Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου αυτός διαγράφεται στο τέλος της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος. Στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του θανάτου, μέχρι το τέλος της χρήσης, η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόμων του, οι οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομουμένου.

2.   Η συνεταιριστική ιδιότητα και η συνεταιριστική μερίδα θανόντος συνεταίρου μπορούν να περιέλθουν οριστικά στον κληρονόμο που έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού.

3.   Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών κληρονόμων, ή ανηλίκων, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ασκείται από τον αντιπρόσωπο των κληρονόμων, νόμιμα οριζόμενο.

4.    Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν θελήσουν ν’ αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, υπολογιζόμενης της αξίας της σε πραγματικούς όρους (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 1667/1986).

 

ΑΡΘΡΟ  12

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

1.    Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ. 4 και 6 του Ν. 1667/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο του Ν. 2166/93, ο συνεταίρος μπορεί να διαγραφεί από το συνεταιρισμό στις εξής περιπτώσεις :

       Όταν:

       α.  Βλάπτει τα συμφέροντα του συνεταιρισμού, από παράβαση των υποχρεώσεών του.

       β.  Καθυστερεί την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το συνεταιρισμό, περισσότερο από έξι μήνες.

       γ. Καταδικάσθηκε, με τελεσίδικη απόφαση, για αδικήματα σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού.

       Η διαγραφή γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και την αιτιολογία.

2.    Μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 8 του Ν. 1667/1986.

3.    Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους, επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία των δύο μηνών.

4.    Στην Συνέλευση που θα ληφθεί απόφαση περί διαγραφής των δικαιούνται να παραστούν και οι διαγραφέντες για να εκθέσουν τις απόψεις των, προφορικά, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

       Στην περίπτωση μη έγκρισης της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η διαγραφή θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη.

5.    Οι αποφάσεις περί διαγραφής γνωστοποιούνται στους διαγραφέντες συνεταίρους με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη τους.

6.    Οι διαγραφόμενοι συνεταίροι δεν μπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση του συνεταιρισμού ούτε μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση επί της περιουσίας του. Μπορούν μόνο να ζητήσουν την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων υπολογιζόμενης σε πραγματικούς όρους. Εάν κατά την έξοδο κάποιου συνεταίρου η περιουσία του συνεταιρισμού, συνυπολογιζομένων και των αποθεματικών, δεν επαρκεί για την κάλυψη των, τυχόν, υπαρχόντων χρεών του συνεταιρισμού, ο εξερχόμενος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει στο συνεταιρισμό την αναλογία του η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων, τις οποίες είχε κατά το χρόνο της εξόδου του, ως προς το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμψηφίσει την αναλογία των χρεών του, με την αξία της συνεταιριστικής μερίδας που δικαιούται ο εξερχόμενος συνεταίρος.

 

ΑΡΘΡΟ  13

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

            Η Διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ  14

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

     Τα δικαιώματα των συνεταίρων για τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού ενασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συνεταιρισμού και διατηρούν την ιδιότητά τους. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού.

     Τα νομικά πρόσωπα, μέλη του συνεταιρισμού, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό ή στον οργανισμό τους. Τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατατίθενται στη Γραμματεία της Συνέλευσης, πριν από την έναρξη των εργασιών της.

 

ΑΡΘΡΟ  15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

            Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα.

1.  Τακτικά μέχρι τέλους Απριλίου κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του συνεταιρισμού αλλά όχι λιγότερα από πέντε μέλη, δια εγγράφου απευθυνόμενου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο ορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από της παραλαβής του εγγράφου του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων και με θέματα που αναφέρονται σε αυτό. Αν όμως δε συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, τότε τα μέλη του Συνεταιρισμού, που ζήτησαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, με αίτησή τους, ο οποίος διατάσσει τη σύγκληση, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.

 

ΑΡΘΡΟ  16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

     Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνέλευσης, με ειδική ανακοίνωση.

     Προκειμένου περί διάλυσης του συνεταιρισμού, η πρόσκληση στέλνεται, τουλάχιστον, πριν από τριάντα ημέρες.

     Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν.

     Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται με προσωπική συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax.

 

 

ΑΡΘΡΟ  17

AΠΑΡΤΙΑ

1.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παραβρίσκεται, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ο μισός αριθμός των συνεταίρων και επί πλέον ένας.

     Αφού βεβαιωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία μέχρι το τέλος των εργασιών της.

2.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, αυτοδίκαια, χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από επτά (7) ημέρες, την αντίστοιχη ημέρα εκείνης κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

3.  Κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση βεβαιώνεται η απαρτία εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού.

4.  Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όσα μέλη κι αν παρίστανται, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όχι όμως λιγότερα από επτά (7).

5.  Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του Ν. 1667/1986 αντιπροσώπων του συνεταιρισμού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα δύο τρίτα (2/3) των μελών.

     Η επαναληπτική Συνέλευση για θέματα αυτής της παραγράφου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα μισά συν ένα (1/2 + 1) τουλάχιστο μέλη.

     Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση για θέματα αυτής της παραγράφου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα ένα τέταρτο (1/4) των μελών.

     Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για θέματα αυτής της παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία, τουλάχιστον, των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης (Ν. 2166/93).

6.  Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει για τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

     Αν παρίσταται, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία.

 

ΑΡΘΡΟ  18

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

     Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την Συνέλευση.

     Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, στην αρχή κάθε συνεδρίασης ορίζει δύο ψηφολέκτες, αν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, για τα οποία θα απαιτηθεί ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ  19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

     Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και τις συζητήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την σειρά που έχουν καταχωρηθεί στην πρόσκληση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, για ειδικούς λόγους, αλλαγή της σειράς αυτών. Δίνει το λόγο στους συνεταίρους που επιθυμούν να ομιλήσουν ή και να υποβάλλουν προτάσεις, και περιορίζει τη διάρκειά του, ανάλογα της σημασίας του υπό συζήτηση θέματος.

     Για τις συζητήσεις τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα της Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ  20

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

     Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων συμμετέχουν στην ψηφοφορία, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 17 § 5 του παρόντος καταστατικού και καταχωρίζονται, με περίληψη των εισηγήσεων και των προτάσεων, στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλους τους συνεταίρους.

     Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους συνεταίρους, παρόντες ή διαφωνούντες στη λήψη των ή και απόντες.

 

ΑΡΘΡΟ  21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

     Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα του συνεταιρισμού που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Ειδικότερα :

α.    Ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

β.    Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου

γ.    Ανακαλεί τα μέλη των συμβουλίων αυτών, προ της λήξης της θητείας των, αν συντρέξουν λόγοι.

δ.    Ελέγχει τη δράση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

ε.     Απαλλάσσει  από τις ευθύνες των τα συμβούλια, Διοικητικό και Εποπτικό.

στ.   Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του παρελθόντος έτους.

ζ.     Κατανέμει τα κέρδη και τις ζημιές και αποφασίζει για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

η.    Εγκρίνει τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

θ.    Αποφασίζει να διεκδικήσει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξούσιους για την διεξαγωγή ενεργειών κατά των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 ι.    Εγκρίνει τροποποιήσεις του καταστατικού.

ια.    Εγκρίνει τους ειδικούς κανονισμούς εργασιών και προσωπικού.

ιβ.    Εκλέγει αντιπροσώπους του συνεταιρισμού σε δίκτυα και δευτεροβάθμιες ενώσεις.

ιγ.    Αποφασίζει για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση και αναβίωση του συνεταιρισμού.

ιδ.    Αποφασίζει για τη συμμετοχή σε εταιρία και την αποχώρηση από αυτή.

ιε.    Με απόφασή της μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των εδαφίων ζ και η του παρόντος άρθρου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ  22

       Στη Γενική Συνέλευση κάθε συνεταίρος διαθέτει ΜΙΑ ΜΟΝΟ ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει.

 

ΑΡΘΡΟ  23

ΣΤΕΡΗΣΗ ΨΗΦΟΥ

       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

       Επίσης, δεν δικαιούται ψήφο μέλος του συνεταιρισμού στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση που θα ληφθεί αφορά δικαιοπραξία ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του συνεταιρισμού αφενός και του μέλους, αφετέρου, ή της συζύγου και  συγγενών αυτού πρώτου βαθμού.

 

ΑΡΘΡΟ  24

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1.   Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική και ενεργείται με ψηφοδέλτια, έντυπα ή ηλεκτρονικά  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον αφορά θέματα εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, και αντιπροσώπων σε οργανώσεις ανώτερου βαθμού, την ανάκληση μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας των, απαλλαγή από ευθύνη, την τροποποίηση του καταστατικού και αναστολή εργασιών ή και διάλυση του συνεταιρισμού, προσωπικά ζητήματα ως και κάθε άλλο θέμα για το οποίο ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία.

2.   Στην μυστική ψηφοφορία απαγορεύεται η παρουσία στην αίθουσα κάθε τρίτου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, με εξαίρεση το έμμισθο προσωπικό του συνεταιρισμού, των συμβούλων του συνεταιρισμού και του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων των οργανώσεων ανώτερου βαθμού στις οποίες, τυχόν, ανήκει ο συνεταιρισμός.

3.   Η ψηφοφορία για κάθε άλλο θέμα είναι φανερή και διενεργείται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χειρών, ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ποτέ δε δια βοής.

 

ΑΡΘΡΟ  25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

       Την τήρηση των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επιμελείται ο γραμματέας της Συνέλευσης.

       Τα πρακτικά όπως θα διατυπωθούν τελικά από το γραμματέα, καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών υπογραφόμενα από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εάν ο τελευταίος διηύθυνε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ  26

       Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό είναι άκυρη.

            Αν εγείρει αγωγή μέλος που δεν συμφώνησε με απόφαση της Γ.Σ., ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο.

       Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση.

       Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα, ισχύει έναντι όλων όταν καταστεί τελεσίδικη.

 

ΑΡΘΡΟ  27

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει, με απόφασή του, και άλλα αξιώματα που εκείνο κρίνει σκόπιμα για την καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων του.

 

ΑΡΘΡΟ  28

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.   Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2.   Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ αλφαβητική σειρά.

3.   Κατά την εκλογή των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, επίσης, και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

       Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 10 ημερών, από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, σε ειδική συνεδρίαση και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους αξιωματούχους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού.

4.   Η εκλογή των αξιωματούχων γίνεται, κατά πλειοψηφία, των παρισταμένων τακτικών μελών και δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιοδήποτε από τα αξιώματα ενεργείται κλήρωση.

5.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα (1) από την εκλογή του πρέπει να δηλώσει την εκλογή του στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών.

       Στο Ειρηνοδικείο υποβάλλεται δήλωση περί της συγκρότησης του σε σώμα, με αυτόγραφες υπογραφές των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ  29

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (παρ.5 άρθρ.17, Ν.3156/2003).

 

ΑΡΘΡΟ  30

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Μετά την, κατά τα ανωτέρω, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση των δύο Συμβουλίων, απερχομένου και νεοεκλεγέντος, κατά την οποία ενεργείται η παράδοση και παραλαβή των διοικητικών και διαχειριστικών στοιχείων του συνεταιρισμού, για την οποία υπογράφεται πρακτικό από τα μέλη των δύο Διοικητικών Συμβουλίων.

       Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη των δύο συμβουλίων.

 

ΑΡΘΡΟ  31

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη και το συγκαλέσει ή το ζητήσει το 1/3, τουλάχιστον, των μελών του, με έγγραφη αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης.

2.   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει, αδικαιολόγητα, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος και για την αντικατάστασή του εφαρμόζονται αναλογικά, οι διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ  32

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μελών δεν επιτρέπεται.

       Οι αποφάσεις λαμβάνονται, κατά πλειοψηφία των παρόντων, διατυπώνονται δε, με σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Περιληπτικά καταχωρίζονται, επίσης και οι εκτεθείσες απόψεις του κάθε μέλους για κάθε θέμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

       Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή του, μέχρι πρώτου βαθμού.

 

ΑΡΘΡΟ  33

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

       Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξόδου του από αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, καλείται το, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η θητεία ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ  34

ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού και είναι, αλληλέγγυα, υπεύθυνα για τις ζημιές, που προήλθαν από πράξεις ή παραλείψεις των καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες πηγάζουν από το παρόν καταστατικό του συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί τις ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας οι οποίες έχουν τυχόν συσταθεί, από αυτό ή από τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, για την εκπλήρωση ορισμένου σκοπού ή ορισμένης εργασίας. Η παρακολούθηση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την έγκαιρη παράδοση της δοθείσης, σε κάθε περίπτωση, εργασίας, εντολής ή έργου.

       Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους παρέχονται χωρίς αμοιβή.

       Κατ’ εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ  35

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του συνεταιρισμού, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού του.

2.      Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

2.1.    Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των συνεταίρων καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις, για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν.

2.2     Εκπροσωπεί το συνεταιρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2.3.    Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του συνεταιρισμού και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

2.4.    Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων και γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο.

2.5.    Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του συνεταιρισμού.

2.6.    Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

2.7.    Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του συνεταιρισμού ηλεκτρονικά ή άλλα μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

2.8.    Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του συνεταιρισμού ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

2.9.    Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών του συνεταιρισμού (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

2.10.  Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών ή από άλλη αιτία.

2.11.  Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.12.  Εκδίδει, και οπισθογραφεί επιταγές.

2.13.  Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

2.14.  Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15.  Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό του συνεταιρισμού παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16.  Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του συνεταιρισμού.

2.17.  Αποφασίζει στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού του τη συμμετοχή του συνεταιρισμού σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια του νόμου περί συνεταιρισμών.

2.18.  Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεταιρισμού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση).

2.19.  Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση του συνεταιρισμού ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του συνεταιρισμού.

2.20.  Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ο συνεταιρισμός, εφόσον αυτό κρίνεται για την ευόδωση του σκοπού του.

2.21.  Αποφασίζει τη συμμετοχή του συνεταιρισμού σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα του συνεταιρισμού.

2.22. Κλείνει τα βιβλία του συνεταιρισμού στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους συνεταίρους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

2.23.  Στην αρχή κάθε χρόνου καθορίζει το ποσοστό υπεραξίας που θα καταβάλλουν οι νέοι συνεταίροι.

2.24.  Έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε ειδικούς τεχνοκράτες, την οργάνωση και το management του συνεταιρισμού. Έχει τη δυνατότητα επίσης να αναθέτει τη σύνταξη ειδικών μελετών για την καλύτερη οργάνωση του συνεταιρισμού, σε ειδικά γραφεία ή άτομα.

 

       Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του συνεταιρισμού, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

3.    Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής λειτουργίας του συνεταιρισμού (εδαφ. 2.3. της παραγρ. 2 του παρόντος), είναι επίσης αρμόδιο :

    να ορίζει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού

    να επιλέγει τα μέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που θα επιλαμβάνονται των επί μέρους θεμάτων

    να εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών του συνεταιρισμού

    να ρυθμίζει, με κανονισμό ή με εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη διαδικασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνεταιρισμού

    να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουμένως έχουν θεσμοθετηθεί, από το ίδιο.

4.    Το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωριστεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει, ή να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού, ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

5.    Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που επιδεικνύουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  36

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

1.   Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες και εκθέτει την κατάσταση του συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

2.   Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, και ύστερα από απόφασή του, τη Γενική Συνέλευση και στέλνει τις σχετικές προσκλήσεις.

3.   Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ορίζει τους ειδικούς εισηγητές.

4.   Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και την τήρηση του νόμου.

5.   Υπογράφει μετά του Γραμματέα τα εξερχόμενα, εκ του συνεταιρισμού, έγγραφα, με τον Ταμία δε τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.

       Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων ή παραστατικών σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  37

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

       Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ  38

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία καταχωρίζει στο οικείο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διεξάγει την αλληλογραφία και επιμελείται της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών του συνεταιρισμού, υπογράφει δε μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα.

       Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέσει την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  39

ΤΑΜΙΑΣ

1.    Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, με βάση διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο ή από τους νόμιμους αναπληρωτές των. Τα τραπεζικά παραστατικά κατάθεσης προς λογαριασμούς τρίτων, ενέχουν θέση αποδείξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανόμενων και των παραστατικών για πληρωμές που διενεργούνται με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης (web-banking). Αν η διεξαγωγή της ταμιακής υπηρεσίας, λόγω του εύρους της, ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υπαλληλικό προσωπικό του συνεταιρισμού ο Ταμίας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης αυτών και τη συμμόρφωση των με τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τον κανονισμό εργασιών και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.     Το υπαλληλικό προσωπικό, το εντεταλμένο για τη διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας, είναι συνυπόλογο και συνυπεύθυνο με τον Ταμία για κάθε ταμειακή ανωμαλία.

3.     Ο Ταμίας επιμελείται της τήρησης του βιβλίου Ταμείου, της διαφύλαξης των χρηματογράφων, των δικαιολογητικών των εισπράξεων και πληρωμών καθώς και της σύνταξης μηνιαίων καταστάσεων ενημερώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου επί της οικονομικής καταστάσεως του συνεταιρισμού.

4.     Εισπράξεις του συνεταιρισμού πέραν από τις απαιτούμενες για την πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων του, με μέριμνα του Ταμία, κατατίθενται στο όνομα του συνεταιρισμού, σε μία ή περισσότερες Τράπεζες ή υποκαταστήματά τους, με τις οποίες συναλλάσσεται ο συνεταιρισμός ή επενδύονται σε χρεόγραφα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.     Η ανάληψη καταθέσεων από τις Τράπεζες γίνεται είτε με έκδοση επιταγών σε διαταγή οποιουδήποτε, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο.

6.     Για την ανάληψη χρημάτων, εκ χορηγουμένων δανείων προς το συνεταιρισμό, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να καθορίζεται το αναλαμβανόμενο ποσό και να εξουσιοδοτούνται οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού, να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο.

7.     Η είσπραξη των, στο όνομα του συνεταιρισμού, εμβασμάτων, εντολών, ταχυδρομικών επιταγών κ.λ.π. γίνεται με υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία ή με υπογραφή του προσώπου  ειδικά εξουσιοδοτημένου  από αυτούς.

8.     Καταρτίζει στην αρχή κάθε χρόνου τον ισολογισμό του παρελθόντος έτους, το λογαριασμό κερδών και ζημιών και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, τους οποίους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

9.     Σε περίπτωση που τα καθήκοντα του Ταμία ανατεθούν σε υπάλληλο του συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει την εγγύηση που πρέπει να καταθέσει ο υπάλληλος.

 

ΑΡΘΡΟ  40

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται από τον Προϊστάμενο, τον αναπληρωτή Προϊστάμενο και από ένα Σύμβουλο.

 

ΑΡΘΡΟ  41

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται, ταυτόχρονα, με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του.

       Κατά την εκλογή των τριών (3) τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

       Το Εποπτικό Συμβούλιο εκ των τακτικών μελών αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, μετά την εκλογή του, και στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Προϊστάμενο και τον αναπληρωτή του.

       Απαγορεύεται να εκλεγούν ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου υπάλληλοι άλλων οργανισμών που ασκούν παρεμφερείς προς το συνεταιρισμό εργασίες. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρόσωπα τα οποία είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι Β’ βαθμού με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει, αναλογικά και για τα μέλη του Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ  42

ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου είναι όση και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ  43

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.   Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου του ή όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του, τακτικά μεν ανά τρίμηνο, έκτακτα δε, όταν παρίσταται ανάγκη.

2.    Ο Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου, με απόφαση του Συμβουλίου του, μπορεί να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινή, μετά του Εποπτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας.

3.   Την κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων, Εποπτικού και Διοικητικού, μπορεί να επιδιώξει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Των κοινών συνεδριάσεων των δύο Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, με φροντίδα ενός εκ των μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού που ορίζεται από αυτά και τα οποία καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη των Συμβουλίων, Διοικητικού και Εποπτικού, που πήραν μέρος στην κοινή συνεδρίαση.

 

ΑΡΘΡΟ  44

ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, διατυπώνονται με σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου. Περιληπτικά, επίσης, καταχωρίζονται και οι εκτεθείσες απόψεις των μελών για κάθε θέμα.

 

ΑΡΘΡΟ  45

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου ή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου ή εξόδου αυτού για οποιοδήποτε λόγο από αυτό, καλείται το εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η θητεία ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης ή εξόδου αξιωματούχου εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου γ’ του άρθρου 41 του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ  46

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.   Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται για την παρακολούθηση και επιτήρηση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένο όπως υποβάλλει, κάθε φορά, έκθεση στη Γενική Συνέλευση ή να προτείνει, κατά την κρίση του, ενδεικνυόμενα μέτρα προώθησης των εργασιών του συνεταιρισμού.

2.   Ευθύνεται για τον έλεγχο του επίσημου ισολογισμού, του λογαριασμού κερδών και ζημιών και της απογραφής, επιθεωρεί τα βιβλία και έγγραφα, ελέγχει τις δαπάνες του συνεταιρισμού και τα παραστατικά των στοιχεία και ενεργεί κάθε πράξη η οποία, κατά την κρίση του, επιβάλλεται για την περιφρούρηση των συμφερόντων του συνεταιρισμού. Επί του ετήσιου ισολογισμού και του διαχειριστικού ελέγχου τον οποίο διενεργεί, υποχρεούται να καταρτίσει έκθεση για την Γενική Συνέλευση.

3.   Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

ΑΡΘΡΟ  47

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Για την διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς την διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  48

ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού είναι συμβαλλόμενοι ή διάδικοι απέναντι του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ  49

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.   Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών, και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών, ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

2.   Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη των Συμβουλίων αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στο συνεταιρισμό έγγραφη αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

       Δε μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όποιος κατέστη υπερήμερος στις υποχρεώσεις του απέναντι στο συνεταιρισμό από οποιαδήποτε οφειλή.

3.   Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμβούλων συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο,έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με αλφαβητική σειρά, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για το Εποπτικό. Το ψηφοδέλτιο, κατά τον τρόπο αυτό, συντάσσεται έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο και διανέμεται, προ της ψηφοφορίας, στους εκλογείς συνεταίρους, οι οποίοι δια του σταυρού προτίμησης, θα προκρίνουν μεταξύ των υποψηφίων πέντε ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα ως αναπληρωματικά, και για το Εποπτικό Συμβούλιο τρία (3) ως τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά.

       Άλλο ψηφοδέλτιο δεν συγχωρείται ούτε και γίνεται παραδεκτό από την Εφορευτική Επιτροπή.

4.   Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει μέχρι 2 υποψηφίους της προτίμησής του, για το Διοικητικό και 1 υποψήφιο για το Εποπτικό Συμβούλιο, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου.

5.   Από το ψηφοδέλτιο αναδεικνύονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και των δύο Συμβουλίων αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ως τακτικά μέλη αναδεικνύονται οι εκ των εκλεγέντων λαβόντες τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε  περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και εκλέγεται αυτός που ευνοήθηκε από τον κλήρο.

6.   Με το ίδιο ψηφοδέλτιο και κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι του συνεταιρισμού σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού των οποίων ο συνεταιρισμός ήθελε αποτελέσει μέλος.

7.   Για τα θέματα τα οποία αφορούν την εκλογή προς ανάδειξη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και αντιπροσώπων του συνεταιρισμού για οργανώσεις ανώτερου βαθμού, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και παραδίδει στο συνεταιρισμό σχετικό πρακτικό, το οποίο καταχωρίζει στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ  50

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

       Τα κεφάλαια του συνεταιρισμού απαρτίζονται από :

α.    Τις συνεταιριστικές μερίδες

β.    Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο

γ.    Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο

δ.    Το ειδικό αποθεματικό

ε.     Το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και τις εισφορές

στ.   Τις δωρεές και τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που αποκτήθηκαν νόμιμα

ζ.     Τα λαμβανόμενα δάνεια

 

ΑΡΘΡΟ  51

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1.   Κάθε μέλος συμμετέχει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού.

2.   Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων (700) Ευρώ και ο συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο συνεταιρισμό.

       Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

       Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους.

3.   Κάθε μέλος του συνεταιρισμού υποχρεούται μόλις εγγραφεί να αποκτήσει μια συνεταιριστική μερίδα. Επιτρέπεται όμως ο κάθε συνεταίρος να αποκτήσει μέχρι πέντε (5) προαιρετικές μερίδες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο συνεταίρος, όμως που θα αποκτήσει προαιρετικές μερίδες εξακολουθεί να διαθέτει ΜΙΑ ΜΟΝΟ ψήφο.

       Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.

       Σε περίπτωση κατά την οποία αυξηθεί το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας, οι κάτοχοι προαιρετικών μερίδων, οι οποίοι δεν επιθυμούν να καταβάλλουν την αύξηση των προαιρετικών μερίδων, δικαιούνται να ζητήσουν τη μείωση του αριθμού των μερίδων αυτών. Η αξία όμως του συνόλου των προαιρετικών μερίδων πρέπει να είναι πολλαπλάσια της αξίας της υποχρεωτικής μερίδας.

       Τίτλος της συνεταιριστικής μερίδας αποτελεί η υπογραμμένη διπλότυπη απόδειξη είσπραξης από το συνεταιρισμό της αξίας της.

4.   Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρους. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

       Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση, εφ’ όσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου (άρθρο 2 Ν. 1667/86).

5.   Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου ισχύει το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

       Δεν επιτρέπεται η καταβολή των συνεταιριστικών μερίδων στους κληρονόμους του αποθανόντος συνεταίρου αν δεν εξοφληθούν όλα τα χρέη του, από οποιαδήποτε αιτία, προς το συνεταιρισμό, ο οποίος δικαιούται να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλόμενες συνεταιριστικές μερίδες.

6.   Απαγορεύεται, επίσης, στο συνεταιρισμό να αγοράζει ή να δέχεται ως ενέχυρο τις συνεταιριστικές μερίδες των μελών του.

7.   Κάθε νέος συνεταίρος, εκτός από το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεούται να καταβάλλει στο συνεταιρισμό :

       α.  Το δικαίωμα εγγραφής του άρθρου 56 του παρόντος, το οποίο φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

       β.  Εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (υπεραξία). Στην αρχή κάθε χρόνου το Δ.Σ. θα καθορίζει το ποσό της υπεραξίας που θα ισχύει για ολόκληρο το χρόνο, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και την υπάρχουσα, κάθε φορά, καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού. Την υπεραξία υποχρεούνται να καταβάλλουν και παλαιοί συνεταίροι, εφ’ όσον θελήσουν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες.

 

ΑΡΘΡΟ  52

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

       Κάθε συνεταίρος ευθύνεται απέναντι του συνεταιρισμού και των πιστωτών αυτού αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για ποσό ίσο προς την αξία των μερίδων του (Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1667/86).

 

ΑΡΘΡΟ  53

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

       Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται τουλάχιστον:

α.    Από το 10% των ετησίων καθαρών κερδών του συνεταιρισμού και μέχρις ότου φθάσειτούτο στο ποσό του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων.

β.    Από τις συνδρομές, μηνιαίες και ετήσιες.

γ.    Από τα εκ χαριστικής αιτίας έσοδα εφόσον δεν ορίσθηκε ειδικότερος προορισμός αυτών.

       Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τις εργασίες του συνεταιρισμού και για την κάλυψη ενδεχομένων ζημιών του και διανέμεται μόνο μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού, μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά τη διάλυση και αυτών που εξήλθαν από το συνεταιρισμό πριν από ένα χρόνο, ή των κληρονόμων τους, ανάλογα με τις μερίδες του καθενός.

 

ΑΡΘΡΟ  54

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

       Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται :

α.    Από το 10% των ετήσιων καθαρών κερδών κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του συνεταιρισμού, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και μέχρις ότου το κεφάλαιο φθάσει το ποσό του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων.

β.    Από τα έσοδα που αποκτώνται από δωρεές ή από χαριστικές αιτίες υπέρ ειδικότερων σκοπών του συνεταιρισμού.

       Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την ευόδωση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού ή την ανάπτυξη των εργασιών του.

 

ΑΡΘΡΟ  55

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

       Αυτό σχηματίζεται από τα δικαιώματα εγγραφής των συνεταίρων και από την εισφορά των νέων εισερχομένων συνεταίρων. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των εργασιών του συνεταιρισμού ή για οποιοδήποτε σκοπό ήθελε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ  56

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

       Το δικαίωμα εγγραφής στο συνεταιρισμό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε  εξήντα (60) Ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ  57

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

       Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η καταβολή και το ύψος μηνιαίας, εξαμηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής των συνεταίρων προς το συνεταιρισμό.

 

ΑΡΘΡΟ  58

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

       Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών του συνεταιρισμού ή κάλυψη ζημιών καθορίζεται το ποσό της εισφοράς των συνεταίρων προς το συνεταιρισμό και ο τρόπος καταβολής.

 

ΑΡΘΡΟ  59

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.   Τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού και για τη διανομή στους συνεταίρους.

      Ειδικότερα :

      1.1.Αφαιρείται ποσοστό δέκα (10) τουλάχιστον τις εκατό για το σχηματισμό του, κατά νόμου, τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

      1.2.Αφαιρείται ποσό καθοριζόμενο, κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού και

      1.3.Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, διανέμεται στους συνεταίρους κατ’ αναλογία προς τα ημεροευρώ των ονομαστικών αξιών των μερίδων κάθε συνεταίρου. Με τον όρο ημεροευρώ εννοείται το άθροισμα των γινομένων: αριθμός μερίδων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία επί την ονομαστική τους αξία επί τον αριθμό των ημερών από την κτήση των μερίδων μέχρι το τέλους του έτους στη χρήση του οποίου αναφέρεται η διάθεση των κερδών.

      Ο χρόνος, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής των μερισμάτων στους συνεταίρους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   Το μέρος των κερδών που δε διανέμεται, διατίθεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τους σκοπούς του συνεταιρισμού.

3.   Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών της χρήσεως πριν από την αφαίρεση τυχόν ζημιών που εμφανίζονται στα βιβλία του συνεταιρισμού και προέκυψαν σε προηγούμενες, αλλά και στην τρέχουσα χρήση.

 

ΑΡΘΡΟ  60

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

       Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά, η πρώτη διαχειριστική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την χρονολογία της νόμιμης έγκρισής του και την καταχώριση του στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

 

ΑΡΘΡΟ  61

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.   Κατά τη λήξη κάθε χρόνου κλείνονται τα λογιστικά βιβλία, διενεργείται η απογραφή, καταρτίζεται ο ισολογισμός και υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του συνεταιρισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι όμως πέραν του διμήνου από το τέλος της χρήσεως.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά των προτάσεων του περί διανομής των κερδών ή καλύψεως των ζημιών, υποβάλλει αυτές στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τους λογαριασμούς και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την έκθεσή του για την Γενική Συνέλευση, την οποία διαβιβάζει με όλα τα σχετικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος καταθέτει την απογραφή και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναλυτικών πινάκων των λογαριασμών αυτών, τις, προς την Γενική Συνέλευση, προτάσεις του και την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου στο κατάστημα του συνεταιρισμού δέκα πέντε (15) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

3.   Τα μέλη του συνεταιρισμού, με την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση, ειδοποιούνται για την κατάθεση των προαναφερομένων λογαριασμών και δικαιούνται να λάβουν γνώση αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ  62

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν όλους τους λογαριασμούς του καθολικού και συνοδεύονται υπό πινάκων αναλυτικών των λογαριασμών αυτών καθώς και ανάλυσης του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2.   Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιέχει τα βέβαια έσοδα αναλυτικά, καθώς και τα προϋπολογισμένα έξοδα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα έσοδα.

3.   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης, δημοσιεύονται μέσα σ’ ένα μήνα από την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση, στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού και σε εφημερίδα των Κυκλάδων.

ΑΡΘΡΟ  63

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ

1.         Ο συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επί πλέον:

          α.      Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά ηημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

            β.         Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

            γ.         Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

            δ.         Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

2.    Τα βιβλία υπό στοιχεία α` έως δ`, έντυπα ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με την εκάστοτε     ισχύουσα νομοθεσία, θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον ειρηνοδίκη στηνπεριφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.

 

ΑΡΘΡΟ  64

ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

       Για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού και ανάλογα με τις αναπτυσσόμενες ανάγκες του προσλαμβάνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζεται η αμοιβή του.

 

ΑΡΘΡΟ  65

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       Η διάρθρωση και η οργάνωση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποδοτική διεξαγωγή των εργασιών αυτού και η εύρυθμη λειτουργία του, ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

       Ο κανονισμός προβλέπει και περί των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων στα Διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους, καθώς και στους συμβούλους του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 66

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

       Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση, ειδικά προς το σκοπό αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται, στο άρθρο 17 του παρόντος και στο άρθρο 5 του Ν. 1667/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 2166/93.

 

ΑΡΘΡΟ  67

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

       Αν μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η τροποποίηση θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 68

α.    Ο συνεταιρισμός έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και το χρόνο ίδρυσής του.

β.    Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των νόμων περί αστικών συνεταιρισμών, του εμπορικού νόμου και του ΑστικούΚώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ  69

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.    Ο συνεταιρισμός διαλύεται

       α.  Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10.

       β. Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση

       γ.  Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.    Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.

3.      Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση, την οποία διενεργεί το Εποπτικό Συμβούλιο.

4.      Αν ο συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου.

       Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/93 Τ.Α.).

      

ΑΡΘΡΟ  70

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

       Το παρόν καταστατικό αποτελείται από εβδομήντα (70) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 “περί Αστικών Συνεταιρισμών” όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

       Το τροποποιημένο αυτό καταστατικό καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από τη 2η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» στη Σίφνο την 18η Απριλίου 2015 και στην συνέχεια εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2015 πράξη του Ειρηνοδικείου Μήλου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 583160.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.