ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για την εγγραφή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: info@sifnosenergy.gr
Όλες οι σημαντικές αποφάσεις της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου, όπως και η διάθεση των κερδών, λαμβάνονται, σύμφωνα με το καταστατικό, από τη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό μερίδων που διαθέτει).
Βάση της ελληνικής νομοθεσίας και του καταστατικού του Συνεταιρισμού, η οικονομική ευθύνη των μελών περιορίζεται στην αξία των μερίδων που έχουν αποκτήσει (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης). Καμία οφειλή του Συνεταιρισμού δε μπορεί να απαιτηθεί από τα μέλη του.