ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Πως μπορείς να γίνεις κι εσύ μέλος

Κάθε ενήλικας ή πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορεί να γίνει μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου υπό την προϋπόθεση πως πληροί τις απαιτήσεις του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την εγγραφή μελών σε Αστικούς Συνεταιρισμούς.

Για την εγγραφή του μέλους στην Ενεργειακή Κοινότητα απαιτείται γραπτή αίτηση στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τις διατάξεις του καταστατικού της Εν. Κοιν. Σίφνου, που είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία.

Αξία Εγγραφής και Συνεταιριστικής Μερίδας

Κάθε νέος συνέταιρος, οφείλει να καταβάλλει στη Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου το δικαίωμα εγγραφής (60€) και να προβεί στην αγορά μίας τουλάχιστον συνεταιριστικής μερίδας. Ο μέγιστος αριθμός συνεταιριστικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει κάθε συνέταιρος είναι το 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εν. Κοιν. Σίφνου, τη στιγμή της αγοράς των συνεταιριστικών μερίδων. Για κάθε συνεταιριστική μερίδα που αγοράζει, υποχρεούται να καταβάλλει εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (υπεραξία). Την υπεραξία υποχρεούνται να καταβάλλουν και παλαιοί συνεταίροι, εφ’ όσον θελήσουν να αποκτήσουν νέες μερίδες.

Η αξία της κάθε συνεταιριστικής μερίδας για το έτος 2022 είναι 100€

Μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα εδώ και αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε να τη στείλετε στο info@sifnosenergy.gr

  Συνεταιριστικές μερίδες που επιθυμείς να αγοράσεις *

  Κόστος 160€
  Κόστος 260€
  Κόστος 360€
  Κόστος 460€
  Κόστος 560€
  Κόστος 660€