ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται θεωρώντας το περιβάλλον σαν πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, στις ήπιες μορφές ενέργειας και κατά δεύτερο στην οικονομική ανάπτυξη.

Σαν παραδείγματα με πολύ καλές προοπτικές μπορούν να αναφερθούν οι «πράσινες μεταφορές», η οικολογική δόμηση αλλά και η διαχείρηση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Κάποιοι θεωρούν την πράσινη ανάπτυξη σαν την οικονομική και βιομηχανική επανάσταση του 21ου αιώνα που προυποθέτει όμως την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.